Regulamin serwisu


I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego, przypisany do danego użytkownika.
 • Sprzedawca – firma Alicja Kochanowicz AKoIT prowadząca Sklep Internetowy.
 • Sklep internetowy– platforma sprzedażowa dostępna pod adresem www.peti.pl.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, pozwalająca na złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • Formularz rejestracji – interaktywny formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie Internetowym.
 • Dzień roboczy– każdy dzień tygodnia z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 • Sklep Internetowy, dostępny pod adresem www.peti.pl, jest prowadzony przez firmę Alicja Kochanowicz AKoIT działającą pod adresem: Sołtysa Dytmara 3/70, 30-126 Kraków, NIP: 6772488944, REGON: 524135869, 
  adres poczty elektronicznej: biuro@peti.pl, numer telefonu kontaktowego: 781559622.
 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że określone postanowienie Regulaminu jest skierowane wyłącznie do konsumentów lub przedsiębiorców.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest firma Alicja Kochanowicz AKoIT. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu Internetowego. Korzystanie ze Sklepu oraz podanie danych osobowych są dobrowolne, zgodnie z zasadami opisanymi w polityce prywatności.
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

III. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i dobrowolne. Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptować w całości jego postanowienia.

Wymagania techniczne:

 • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
 • połączenie z internetem,
 • dowolna przeglądarka internetowa obsługująca HTML5 i JavaScript,
 • włączoną obsługę plików Cookie

Usługobiorcy muszą stosować ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa w sieci. Zabrania się działań bez pisemnej zgody, takich jak dekompilacja, nadmierne obciążanie serwera, wykrywanie luk, oraz wgrywanie szkodliwego oprogramowania.

IV. Rejestracja i Konto

Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. Każdy Klient może posiadać tylko jedno konto w Sklepie internetowym. Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej. Rejestrujący się wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności.​

V. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. Wartość Produktu, wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatki, widoczna jest na stronie Sklepu Internetowego. Klient zostaje poinformowany o całkowitej cenie, wraz z podatkami, Produktu objętego Zamówieniem, oraz o kosztach dostawy (obejmujących transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o ewentualnych innych opłatach w trakcie składania Zamówienia. Informacja ta jest także przekazywana w momencie zatwierdzenia przez Klienta Umowy Sprzedaży.
 3. Proces zawierania Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym przy użyciu Formularza Zamówień:
  1. Dojście do porozumienia w sprawie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zachodzi po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
  2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie to jest przekazywane Klientowi za pomocą stosownej wiadomości e-mail na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Wiadomość zawiera potwierdzenie otrzymania Zamówienia, jego przyjęcia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Po otrzymaniu powyższej wiadomości e-mail przez Klienta, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta między nim a Sprzedawcą.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
   1. dostępność niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
   2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Ponadto, treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo zapisywana i zabezpieczana w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

VI. Metody i terminy rozliczeń za produkty

 1. Klientowi udostępniane są różnorodne sposoby płatności w ramach Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, dla którego dane są następujące:
       Bank: mBank S.A.
       Numer rachunku: 16 1140 2004 0000 3802 8325 2972.
  2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayNow. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   • PayNow – spółka z o.o.  ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000817851, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, NIP: 899-287-28-41, REGON: 385032438. 
   • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. - Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, Polska - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII,
    NIP: 585-135-11-85, REGON: 191781561

​Dostępne formy płatności: 

    • Karty płatnicze: , Visa Electron, , MasterCard Electronic, Maestro
    • BLIK
    • Przelew online: mTransfer, ING, PKO Bank Polski, Santander, Pekao24, Millenium, Alior Bank, BNP Paribas, Inteligo, Credit Agricole, Citi Handlowy, VeloBank, Nest Bank, e-transfer Pocztowy24, BOŚ Bank, Plus Bank, Bank Nowy BFC, Envelo Bank, Toyota Bank.
    • Google Pay
    • Apple Pay

    Warunki płatności:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, elektronicznych lub kartą płatniczą, płatność musi być dokonana w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

VII. Dostawa i odbiór produktu

 1. Koszt dostawy Produktu do Klienta może być naliczany zgodnie z Umową Sprzedaży lub jako dodatkowa opłata. Informacje o kosztach dostawy są dostępne na stronach Sklepu Internetowego w sekcji „Koszty dostawy” oraz podczas składania Zamówienia.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 3. Sprzedawca oferuje następujące opcje dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa.
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Dytmara 3/70, 30-126 Kraków od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:00 do 16:00.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 9 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek terminu dostawy jest uzależniony od sposobu płatności:
  1. W przypadku płatności przelewem, elektronicznych lub kartą płatniczą - od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
  2. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w przypadku odbioru osobistego wynosi do 4 Dni Roboczych. Początek tego terminu zależy od sposobu płatności:
  1. W przypadku płatności przelewem, elektronicznych lub kartą płatniczą - od daty zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy.
  2. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

VIII. Reklamacja

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne Produktu jest uregulowana przepisami prawa, szczególnie Kodeksem Cywilnym. Jeśli Umowa Sprzedaży została zawarta przed 24 grudnia 2014 roku i dotyczy osoby fizycznej nabywającej Produkt dla celów niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą, obowiązują przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. Klient może złożyć reklamację
  1. pisemnie na adres: ul. Sołtysa Dytmara 3/70, 30-126 Kraków;
  2. drogą elektroniczną na adres: biuro@peti.pl.
 4. W celu efektywnego rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie informacji o wadzie Produktu, żądania dotyczącego naprawy lub wymiany, oraz danych kontaktowych Klienta. Choć te wymogi nie są obowiązkowe, ułatwiają one proces reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli Klient zażądał wymiany lub naprawy Produktu, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w wyznaczonym czasie, uznaje się je za uzasadnione.
 6. Klient, korzystając z uprawnień wynikających z rękojmi, zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na wskazany adres. Jeśli dostarczenie jest utrudnione, Klient powinien umożliwić dostęp do Produktu w miejscu jego obecnego przebywania.

IX. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem określonych w pkt. IX.9 Regulaminu. Wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na adres mailowy lub pisemnie.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostępny w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz w zakładce  zwroty i reklamacje na stronie Sklepu Internetowego. Konsument może skorzystać z tego wzoru, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w której Sprzedawca wydaje Produkt - od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 4. Po odstąpieniu od umowy, umowa uznawana jest za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności za produkty, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności odbywa się tym samym sposobem, który został użyty przez konsumenta, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi konsument, m.in. koszty zwrotu Produktu oraz dodatkowe koszty związane z wyborem innej niż standardowa forma dostawy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku niektórych rodzajów umów, takich jak umowy o świadczenie usług, umowy o dostarczanie treści cyfrowych czy umowy zawarte na aukcjach publicznych. Szczegóły można znaleźć w pkt. 8.9 Regulaminu.

V. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Sklep internetowy udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Klientom interakcję w postaci:
  • Formularz kontaktowy
 • Sklep internetowy udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Klienta ze Sprzedawcą, dane osobowe Klientów będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.

XI. Gromadzenie danych o Klientach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep internetowy, zabezpieczenia prawnego interesu Klienta oraz w celu zapewnienia zgodności działania Sklepu z obowiązującym prawem, Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Klientach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail. W przypadku Klientów zalogowanych (posiadających konto w Sklepie internetowym), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Klienta może być umieszczony identyfikator Klienta powiązany z kontem Klienta

VIII. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Klientów nieposiadających konta w Sklepie internetowym.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Klient, kontynuujący korzystanie ze Sklepu internetowego po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

IX. Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca dokona wszelkich starań, by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją klientów, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Sprzedawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia klientów korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym klientów.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: shop@peti.pl
  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 781 559 622
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzoną sprzedażą poprzez stronę internetową.